1. Các Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập Our Road - Hành trình du lịch của chúng tôi. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ OURROAD.info.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của OURROAD.info, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của OURROAD.info dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của OURROAD.info hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng OURROAD.info ngay lập tức.

2. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin Tài Khoản OURROAD.info

OURROAD.info có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi OURROAD.info, bất cứ lúc nào theo quyết định của OURROAD.info mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của OURROAD.info, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho OURROAD.info là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho OURROAD.info thông qua Website OURROAD.info được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của OURROAD.info.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của OURROAD.info, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của OURROAD.info.

3. Vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

OURROAD.info coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên OURROAD.info vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của OURROAD.info bằng cách gửi thông báo cho OURROAD.info qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của OURROAD.info như xem, sao chép thông tin trên website (in, tải,…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: "Nguồn từ: OURROAD.info".

Bạn không được sử dụng thương hiệu OURROAD.info, mà không có sự cho phép trước của OURROAD.info. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên OURROAD.info không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với OURROAD.info.

4. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ OURROAD.info có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu trên hoặc thông qua Dịch vụ của OURROAD.info.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của OURROAD.info sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của OURROAD.info, bạn cấp cho OURROAD.info quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho OURROAD.info. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. OURROAD.info không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

5. Giám sát và thi hành

OURROAD.info có quyền loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của OURROAD.info; thực hiện các sửa đổi mà OURROAD.info cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ OURROAD.info cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

OURROAD.info không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của OURROAD.info, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng. Theo đó, OURROAD.info không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc OURROAD.info không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của OURROAD.info.

6. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

6. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

7. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của OURROAD.info được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. OURROAD.info có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ.

Tất cả thông tin (bao gồm những thông tin về các sản phẩm, dịch vụ) có sẵn trên OURROAD.info có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và OURROAD.info không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

OURROAD.info không thể đảm bảo, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên OURROAD.info (bao gồm những thông tin về các sản phẩm, dịch vụ).

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên OURROAD.info (bao gồm những thông tin về các sản phẩm, dịch vụ).

8. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng OURROAD.info không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

9. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, OURROAD.info sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của OURROAD.info.